PSZOK

Strona główna » PSZOK

wielkość tekstu: A | A | A

REGULAMIN

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

NA TERENIE GMINY MYSZKÓW

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Myszkowie, zwanym dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w Myszkowie przy ul. Prusa 70.

3. Do PSZOK w Myszkowie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące od mieszkańców miasta Myszkowa objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Myszkowie w dniach:

Poniedziałek i środa 7:00-17:00,

Sobota 8:00-14:00.

4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • Prowadzącym PSZOK - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 70; 42-300 Myszków

 • Dostarczającym odpady - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości zamieszkałej objętego gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Myszków.

5. W PSZOK w Myszkowie przyjmowane są bez opłat niżej wymienione odpady:

 • papier i tektura (w tym opakowania z papieru i tektury);

 • metal;

 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania z tworzyw sztucznych);

 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

 • opakowania wielomateriałowe;

 • przeterminowane i niewykorzystane leki oraz chemikalia;

 • zużyte baterie i akumulatory, świetlówki;

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

 • zużyte opony;

 • odpady zielone ulegające biodegradacji;

 • odpady ulegające biodegradacji spożywcze;

 • popiół z palenisk domowych;

 • tekstylia i odzież;

 • odpady niebezpieczne;

 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych.

6. Do PSZOK w Myszkowie nie są przyjmowane następujące odpady:

 • azbest;

 • części samochodowe;

 • zużyte opony z samochodów powyżej 3,5 tony;

 • odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji;

 • odpady w opakowaniach nieszczelnych;

 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych, czy charakterystycznych dla innej działalności gospodarczej;

 • pierzyny i kołdry;

 • odpady budowlane i rozbiórkowe, jeśli ich rodzaj i ilość wskazuje, iż nie powstają na nieruchomości zamieszkałej, oraz takie, które powstały w wyniku prowadzenia robót wymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego;

 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne, niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) - dostarczane w dużych ilościach;

 • odpady niezidentyfikowane, niewiadomego pochodzenia oraz składu;

 • zmieszane odpady komunalne oraz frakcja pozostałości po segregowaniu.

7. PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie.

8. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

9. Przyjęcia i ważenia odpadów dokonuje Prowadzący PSZOK.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe przyjmowane będą tylko wtedy gdy powstały w wyniku prowadzenia robót nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego.

11. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej Dostarczający jest zobowiązany je posegregować wg frakcji wymienionych w pkt. 10 niniejszego regulaminu. W przypadku odmowy posegregowania odpadów Dostarczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez Prowadzącego PSZOK.

12. PSZOK jest czynny w poniedziałki i środy od 7:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00, chyba, że w tych dniach przypada dzień ustawowo wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.2015r. poz.90).

13. Na P.U.K. SANiKO ciąży obowiązek sprawdzenia w Wykazie nieruchomości otrzymanym od Gminy czy wskazana przez przywożącego mieszkańca nieruchomość znajduje się w Wykazie objętym systemem tj. osób które złożyły deklarację.

14. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady, których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone w gospodarstwach domowych na terenie nieruchomości, o których mowa w pkt. 3 niniejszego regulaminu. Przy czym za takie uznawane będą ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami dla województwa śląskiego.

15. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. Opakowania po płynnych substancjach niebezpiecznych winny być nieuszkodzone.

16. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczony luzem, bez opakowania.

17. Meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.

18. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

19. Prowadzący PSZOK rejestruje przyjęcie odpadów w PSZOK przy Dostarczającym, w formularzu zawierającym: datę przyjęcia odpadu, rodzaj, wagę, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Dostarczającego. Dostarczający dokonuje czytelnego podpisu potwierdzającego przywóz odpadów na dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz jest dla Prowadzącego PSZOK, a drugi dla Dostarczającego. Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

20. Dostarczający ma obowiązek okazać się dokumentem wydawanym przez gminę tj. INFORMACJA o nadanym indywidualnym rachunku bankowym. Na życzenie mieszkańca po jego wylegitymowaniu oraz potwierdzeniem złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Gminie Myszków z Wykazem nieruchomości otrzymanym od Gminy dopuszcza się przyjęcia odpadów w PSZOK.

21. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się na terenie PSZOK.

22. Dostarczający dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów. Prowadzący PSZOK jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

23. Dostarczający odpady, na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć opakowania odpadów w celu weryfikacji ich zawartości.

24. W przypadku mieszania odpadów podczas rozładunku lub umieszczania odpadów w pojemnikach lub w wyznaczonych miejscach niezgodnie z ich przeznaczeniem, Prowadzący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać opłatę według cennika ustalonego przez Prowadzącego PSZOK.

25. Prowadzący PSZOK zobowiązany jest zapewnić profesjonalną obsługę właścicielom nieruchomości dostarczającym odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

26. Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mógłby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

27. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez Prowadzącego PSZOK, Dostarczający zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania i zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

28. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej www.saniko.pl

29. Prowadzący PSZOK oraz Dostarczający odpady zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

30. Wymienione w ust. 5 odpady magazynowane będą w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zebrane odpady przekazywane będą
do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopad 2021r.

Załącznik nr 1

Do regulaminu PSZOK

Wykaz dostarczanych odpadów

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Myszkowie

w dniu ………………………..

Lp.

Frakcja dostarczonych odpadów

kg

1

Papier i tektura

 

2

Szkło

 

3

Tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET, oraz opakowania wielomateriałowe, metale

 

4

Odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne

 

5

Popiół

 

6

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

7

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

8

Zużyte opony

 

9

Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót niewymagających pozwolenia lub zgłoszenia budowlanego

 

10

Odpady zielone

 

11

Przeterminowane leki i chemikalia

 

12

Zużyte baterie i akumulatory, świetlówki

 

13

Tekstylia

 

 

 

 

 

Potwierdzam przyjęcie odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Myszkowie

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Dostarczającego odpady

…………………………………………………………………………..

Adres Dostarczającego

………………………………..……………………………….

Podpis Dostarczającego Podpis Prowadzącego PSZOK

Nasza oferta

 • wywóz odpadów
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek

Formularz zapytaniowy

To co nas wyróżnia

 • Wieloletnie doświadczenie, konkurencyjność, profesjonalizmdalej 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o. o.
ul. Prusa 70, 42-300 Myszków

tel.: 34 313 23 24
e-mail: bok@saniko.pl

 • DSC_1382
 • DSC_1381
 • DSC_1380
 • DSC_1379
 • DSC_1378
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków, NIP 577-16-73-679, REGON 150365691, KRS 0000113756 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 3.710.000,00 PLN
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna