SANiKO

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANiKO Myszków

Ogłoszenie - Przetarg na dostawę paliwa

Email Drukuj PDF

Myszków, 29.08.2014r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1/ZK/2014

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) P.U.K.SANiKOSp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. B. Prusa 70, 42-300 Myszków

Telefon (34) 313-23-24 Faks (34) 313-19-47

Strona www.saniko.pl

E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej: www.saniko.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby własne Spółki SANiKO oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług KomunalnychSANIKOSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Bolesława Prusa 70 w Myszkowie, w szacunkowej ilości 70.000 litrów i o parametrach opisanych Polską Normą PN-EN 590:2011, z uwzględnieniem odrębnych gatunków B, D i F parametrów w okresie letnim, przejściowym i zimowym.

 2. Jakość dostarczanego oleju napędowego musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Wykonawca zapewni Zamawiającemu próbki oleju napędowego w swoich pojemnikach, przy każdej dostawie, pobierane ręcznie z autocysterny w obecności pracownika Zamawiającego, w celu analizy właściwości fizyko-chemicznych zgodnie z polską normą PN-EN ISO3170.

 3. Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika za pomocą cystern, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodne z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy. Cysterny powinny posiadać urządzenie pomiarowe do pomiaru ilości zrzucanego oleju napędowego do zbiornika magazynującego na paliwo, który posiada Zamawiający.

 4. Zamawiający dysponuje zbiornikiem magazynującym na paliwo typu FuelMaster 5000 l o pojemności 5.000 litrów.

 5. Sukcesywna dostawa będzie realizowana bezgotówkowo, w sposób bezpośredni do urządzenia dozującego, w przewidywanych jednorazowych dostawach w ilości od 2 000 do 5 000 litrów na zgłoszenie telefoniczne upoważnionego pracownika, za pomocą faksu lub za wykorzystaniem skrzynki e-mail, jeden raz w tygodniu lub rzadziej co będą warunkowały potrzeby Zamawiającego w czasie trwania umowy, która będzie podpisana na okres 12-stu miesięcy.

 6. Dostawy będą realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia tj. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie (kod: 42-300) ul. Bolesława Prusa 70.

 8. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną przez zmianę ceny producenta, o której Wykonawca zawiadamia Zamawiającego faksem lub e-mailem.

 9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09 13 41 00-8 – olej napędowy

 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 14. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, udzielanych na zasadach określonych art. 67, ust.1, pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 15. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca powinien dostarczać olej napędowy, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących sposób transportowania paliw.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość dostarczanego paliwa i jest zobowiązany do przedstawienia wraz z dostawą, aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy lub wydania, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy lub wydania.

 3. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantować realizację jednorazowej dostawy, w ilości od 2000 do 5000 litrów, w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.

 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając ich dane kontaktowe.

 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 6.  

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, podpisanej z wybranym wykonawcą.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:

1.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami, w oparciu o aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1059).

 

1.2. Posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie:

 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w zestawieniu „Wykaz wykonanych dostaw…” (załącznik nr 5 do SIWZ), że spełniania warunek wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wartość wykazanych dostaw w powyżej wskazanym okresie powinna wynosić co najmniej 1 000 000,00 zł.

Wykonawca przedkłada dowody na potwierdzenie wykonywanych lub wykonanych dostaw, które wskaże w załączniku. Dowody te winny odpowiadać wymaganiom określonym w §1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

1.3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w „Wykazie pojazdów” (załącznik nr 6 do SIWZ), że dysponuje co najmniej dwoma cysternami spełniającymi wszystkie wymagania potrzebne do transportowania paliwa.

 

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wystarczające będzie wykazanie posiadanych środków lub zdolności kredytowej w wysokości 50 000, 00 zł.

Wykonawca przedkłada również aktualną polisę, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

1.5. W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, przedstawi on dokumenty z zakresu dostępnych zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 

1.6. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP,

1.7 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, metodą graniczną: spełnia/nie spełnia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera punkt VI SIWZ

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający żąda wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie pięć tysięcy złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-09-11 do godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego, Budynek B, Sekretariat Spółki

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-09-11, o godz. godz. 11:00

w siedzibie Zamawiającego, Budynek B, Sala konferencyjna

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Prezes Zarządu Janusz Trąbski

Kierownik Zamawiającego

Załączniki:

1.  SIWZ

2. ZAŁĄCZNIKI

Zmieniony: Piątek, 29 Sierpień 2014 14:25
 

ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Email Drukuj PDF

Myszków, dn. 31.03.2014r.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

MARKI KIA PREGIO NR REJ. SMYV167 ROK PRODUKCJI 1999

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie oferuje do sprzedaży w drodze licytacji pojazd marki KIA Pregio rok produkcji 1999, nr rej. SMYV167 za cenę wywoławczą 1.500 PLN netto.

Zmieniony: Wtorek, 01 Kwiecień 2014 07:51 Więcej…
 

ogłoszenie - sprzedaż samochodu

Email Drukuj PDF

 

Myszków, dn. 31.03.2014r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

MARKI ŻUK NR REJ. SMY49AY ROK PRODUKCJI 1996

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie oferuje do sprzedaży w drodze licytacji pojazd marki Żuk rok produkcji 1996, nr rej. SMY49AY za cenę wywoławczą 1.500 PLN netto.

Zmieniony: Poniedziałek, 31 Marzec 2014 15:30 Więcej…
 

ogłoszenie 450272 - 2013

Email Drukuj PDF

Myszków: Dostawa soli drogowej na sezon zimowy 2013/2014

Numer ogłoszenia: 450272 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

Więcej…
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Email Drukuj PDF

Myszków, dn. 06.09.2013r.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o.

42-300 Myszków, ul. Bolesława Prusa 70

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( teksy jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Sp. z o. o. w Myszkowie, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywną dostawę oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nr 2/ZK/2013

Zmieniony: Wtorek, 05 Listopad 2013 17:47 Więcej…
 

Wyjaśnienie do SIWZ

Email Drukuj PDF

 

Myszków, dn. 26.08.2013r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego olej napędowy, o pojemności 5 000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „SANIKO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zmieniony: Środa, 28 Sierpień 2013 08:20 Więcej…
 

Ogłoszenie o zamówieniu

Email Drukuj PDF

Myszków, 23.08.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2/ZK/2013

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013r., poz. 907) P.U.K.SANiKOSp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmieniony: Piątek, 06 Wrzesień 2013 12:17 Więcej…
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Email Drukuj PDF

Myszków, dn. 23.08.2013r.

Informacja

o unieważnieniu postępowania

na zadanie o nazwie:

Zmieniony: Piątek, 23 Sierpień 2013 13:17 Więcej…
 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

Email Drukuj PDF

ULOTKA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 lipca 2013 roku każdy mieszkaniec miasta Myszkowa powinien prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W wypełnianych deklaracjach, przedstawiali Państwo swoje stanowisko odnośnie gotowości do segregacji nieczystości. Na tej podstawie będą Państwo dokonywać płatności za wywóz nieczystości. Każda posesja będzie podlegała ciągłym kontrolom czy segregują Państwo odpady w sposób prawidłowy. Dlatego też nasza firma wspólnie z Gminą Myszków postanowiła dostarczyć Państwu niniejszą ulotkę informacyjną, w której to zostaną zawarte niezbędne informacje w jaki sposób należy prawidłowo segregować odpady. Prosimy o stosowanie się do wytycznych zawartych w informacji, ze względu na ewentualne konsekwencje związane z naliczaniem wyższych opłat za wywóz odpadów jak za odpady zmieszane.

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ODPADY:

Zmieniony: Środa, 19 Czerwiec 2013 12:26 Więcej…
 

Witamy na naszej stronie www

Email Drukuj PDF

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła działalność 1 stycznia 1998 roku. Właścicielem 100 % udziałów jest Gmina Myszków. Podstawę prawną powstania Spółki stanowi uchwała Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 5 czerwca 1997 roku Nr 207/XXIV/97 w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Myszków pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANiKO” Spółka z o.o. Akt założycielski Spółki został podpisany w dniu 26 listopada 1997 roku w Kancelarii Notarialnej w Myszkowie przy ulicy Kwiatkowskiego nr 7 przed notariuszem Eugenią Gielniewską.Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy wpisał Spółkę w dniu 23 stycznia 1998 roku do rejestru handlowego pod nr H-2133 dział „B”. Z tą datą Spółka nabyła osobowość prawną.

Więcej…
 
Array

INFORMACJE

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości