RODO

Strona główna » RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (MONITORING)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „SANIKO” Sp. z o.o., z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ul. Bolesława Prusa 70, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000113756, NIP 5771673679, REGON 150365691, e-mail: sekretariat@saniko.pl, tel. 34 313 23 24;

 2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z monitoringu będą przetwarzane w zakresie: wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu, imię, nazwisko, adres zamieszkania, indywidulany numer rachunku bankowego przydzielonego na cele związane z gospodarką odpadami;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego i materiałowego administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO;

 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu art.4 pkt. 26 RODO;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt.4 niniejszej informacji, jednak nie dłużej niż przez okres 30 dni, a po upływie tego czasu zostanę usunięte;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak zgody administratora na wejście na jego teren;

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 


 


 


 

 

Nasza oferta

 • wywóz odpadów
 • letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i przystanków
 • zagospodarowanie terenów zielonych
 • wynajem nieruchomości na własny rachunek

Formularz zapytaniowy

To co nas wyróżnia

 • Wieloletnie doświadczenie, konkurencyjność, profesjonalizmdalej 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o. o.
ul. Prusa 70, 42-300 Myszków

tel.: 34 313 23 24
e-mail: bok@saniko.pl

 • DSC_1382
 • DSC_1381
 • DSC_1380
 • DSC_1379
 • DSC_1378
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "SANiKO" Sp. z o.o. ul. Prusa 70, 42-300 Myszków, NIP 577-16-73-679, REGON 150365691, KRS 0000113756 Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 3.710.000,00 PLN
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna